ฐานข้อมูล... 
#นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์58
ทังหมด 690 คน
ติดต่อได้ 453 คน (66%)
ติดต่อไม่ได้ 186 คน (27%)
ถึงแก่กรรม 51 คน (7%)

2018-11-01 19:20:17