การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่1/2561. เมื่อ 9/06/61 ณ สมาคมฯ.


เป้าหมาย: เพิ่มจำนวนเพื่อนที่จะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลรุ่นให้ได้สัก 80%ของทั้งรุ่น(จากปัจจุบันประมาณ60%)
วาระที่1: นโยบายแผนงานและแนวทางของรุ่น 58. 
- โดยนโยบาย “มัจฉาร่วมข้อง พวกพ้อง58” ที่จะเน้นการนำธรรมนูญรุ่นที่มีอยู่มาปชส.และใช้ให้เป็นบรรทัดฐาน. สร้างความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมรุ่น. สนับสนุนกิจกรรมระหว่างรุ่นที่สอดคล้องกับเป้าของสมาคมฯและคณะครูของเรา. สร้างฐานข้อมูลในรุ่นให้มีประสิทธิภาพ. ด้วยแผนงานและแนวทางที่จะใช้ระบบผู้แทนตอนพบปะสังสรรค์หมุนเวียนจากกลุ่มย่อยเพื่อหลอมรวมให้ได้กลุ่มที่ใหญ่ขึ้น เหนียวแน่นขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ. สร้าง 58 connection ในเชิงสัมพันธภาพและเชิงธุระกิจ ใช้เครื่องมือสื่อสารเช่น Line, FB, website ให้ได้ประโยชน์สูงสุด. 
- แนวทางการใช้จ่าย.
- รายรับ: ขอรับ sponsor จากเพื่อนๆในรุ่นที่มีศักยภาพหมุนเวียนกันไป รายรับจากการสังสรรค์กลุ่มย่อย จัดกิจกรรมหารายได้และขายสินค้าตามวาระที่สมควร.
- รายจ่าย: ให้เป็นไปตามธรรมนูญรุ่นเป็นหลักและหากมีเรื่องอื่นๆ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกก.รุ่นตามวาระนั้นๆก่อน. 
วาระที่2: แต่งตั้งกรรมการฯ
- เลขาธิการ: แอ้ม.
- เหรัญญิก: กำลังติดต่อราชันเพื่อรับหน้าที่.
- นายทะเบียน+ปชส.: หรือ+เด๋อ+มร.
- สวัสดิการ: ให้ลองใช้ระบบผู้แทนตอนให้เต็มที่ก่อน. 
วาระที่3: เรื่องพิจารณา
- การจัดทำระบบบัญชีการเงินของรุ่น. 
- บช.หลักของรุ่น. ขณะนีเปิดใหม่แล้วในชื่อปธ. อ้วน. 
- บช.รองเพื่อใช้ตามเหตุการณ์/กิจกรรมต่างๆ. กำลังดำเนินการโดยปรึกษากับราชันเรื่อง ชื่อบช.ที่เหมาะสม. 
- มีแจ้ง update บช.ณ พค. 61 balance อยู่ที่ 105,654.11 บาท
- การสนับสนุนการจัด concert SMF ของรุ่น69 ณ สมาคมฯในวันที่21 กค. 61. ให้ลองลงปชส. ในสื่อทุกช่องทางของรุ่นเพื่อดูการตอบรับก่อนแล้วนำเข้าประชุมในครั้งหน้าต่อไป. 
- การจัดทำ website, www.ans58.com. ทำการจด domain name แล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบหน้าพื้นฐานหลักๆของ web. 
วาระที่4: อื่นๆ
- กำหนดให้มีการประชุมคณะกก.รุ่นในทุกวันเสาร์ที่3 ของเดือน เวลา 10:00-12:00 ณ สมาคมฯ. 
- ฝากให้ผู้แทนตอนช่วยลองหารูปของเพื่อนๆที่จากไปเพื่อจัดทำเอกสารเพื่อทำพิธีบังสกุลให้เหมาะสมขึ้นในปีถัดไป.

หมายเหตุ : ต้องขอบคุณเพื่อนจุ้ย ณัฐวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ ที่มอบเงินประเดิมให้กับรุ่น 58 จำนวน 10,000 บาท ให้ใช้ในกิจกรรมของรุ่น และหวังว่าจะมีเพื่อนๆท่านอื่นช่วยกันสนับสนุนรุ่นของเราต่อๆไป...

2018-06-18 15:11:20